اقدام های مثبت

اقدام های مثبت برای برخورد با روزهای بد

/individual-improvement-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C

گاه زندگی به قدری تحت تاثیر کار، خانواده، تحصیل، منزل، و زندگیِ اجتماعی سخت می شود که ما را کلافه می کند. در این مقاله به چهار راهنمایی اشاره کرده ام که اگر احساس کلافگی می کنید، می توانید از آنها استفاده نمایید: