برنامه ریزی ذهنی

برای جذب شغل و ثروت ایده آل چه باید بکنیم؟

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

برای جذب شغل و ثروت ایده آل باید مقدمات لازم آن را فراهم کرد. در چنین شرایطی می توانید یک برنامه ریزی ذهنی را انجام دهید. در راستای هدف مورد نظر خود قرار بگیرید. برای آن ذهن پرورش یافته و باورهای جدید شکل دهید. تصویرسازی نمایید و خود را در شغل ایده آل ببینید. ​​​​