بلوغ عاطفی

هوش هیجانی چیست و چه کاربردی در روابط دارد؟

/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

هوش هیجانی یکی از هوش هایی است که در روابط اجتماعی و شغلی اهمیت می یابد. شما با این هوش عاطفی می توانید میزان تفاهم و سازگاری خود را با افراد و ارگان های مختلف افزایش دهید. باید اعتراف کرد افرادی که هوش اجتماعی بالایی دارند، در روابط و کسب و کار موفق تر هستند.