تسلط بر خویشتن

چرا باید تسلط بر خود را یاد بگیریم؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85

برای اینکه بتوانیم در مکان های مختلف به عنوان فرد ایده آل شناخته شویم، باید تسلط بر خود داشته باشیم. این تسلط بخشی از هوش هیجانی قلمداد می شود. ضمن اینکه در همین راستا عواطف، احساسات، رفتارها و ... مورد کنترل قرار می گیرند. تمامی این اقدامات از یک ذهن ورزیده و آماده نشأت خواهد گرفت.