تصویر سازی ذهنی منفی

تصویر سازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخودآگاه

/amoozeshfa-com-psychology-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

انسان ها لحظه به لحضه و دم به دم مشغول تصویر سازی ذهنی هستند، تصویر سازی ها در مواقع و موارد مشخص با هم تفاوت دارند، در کل تصویر سازی ذهنی مثبت، یا تصویر سازی ذهنی منفی، تصویر سازی ذهنی هدفمند، تصویر سازی ذهنی همراه با احساسات، همه ی اینها اجزایی از تصویر سازی ذهنی می باشند.