تعیین هدف

تعیین هدف برای افراد موفق

/post-5%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82

آیا همه ی انسان های دنیا برای خود هدف تعیین کرده اند؟ و به موفقیتی که می خواسته اند رسیده اند؟متاسفانه جواب منفی است.