حقیقت

آیا رویاهای کودکی را با حقیقت پیوند داده اید؟

/post-42

شما از چنان قدرتی برخوردارید که می توانید رویاهایتان را به حقیقت بپیوندید و به زندگی ای که می خواهید دست پیدا کنید. یکی از مهم ترین منابعی که در اختیار دارید، رسیدن به این آگاهیست که اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، باید موفقیت را در درون خود خلق کنید. هر موفقیتی برای آنکه نمود خارجی پیدا کند ابتدا باید در درون شما ایجاد شود. قبل از اینکه پنداره ای برای خود در نظر بگیرید، قبل از اینکه موفق شوید و به خیالات خود صورت حقیقت بدهید، باید قدرت شخصی خود را بپذیرید.