خاطرات فرانکل

لوگوتراپی یا معنادرمانی چیست؟

/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می دهد. در زندگی دیگری، استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد. در زندگی سومی، شاید تنها خاطره هایی که ارزش حفظ کردن دارد، یافتن این رشته های ظریف در یک زندگی فروپاشیده، به معنای وجود مسوولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی است.