خریدار

مشتری احتمالی چیست و چه خصوصیاتی به همراه دارد؟

/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

مشتری احتمالی به مشتری گفته می شود که هنوز تصمیم قطعی درباره خرید محصول را ندارد. از این رو نمی توان از آن به عنوان مشتری واقعی نام برد. این مشتری باید با روش های تبلیغات و بازاریابی جذب گردد. ضمن اینکه توضیح کامل درباره محصولات و روش های مناسب برای توجیه کردن به آن ها ارائه گردد.