راز موفقیت بزرگ

آیا موفقیت هم بازنشستگی دارد؟

/post-3-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

کسی که در گذرگاه نَشو و نِمو و رسیدن به هدف قرار گرفته است، توقفی در راه موفقیتش وجود ندارد و اینگونه نیست که چنین افرادی تصور کنند که روزگاری تمام وقتشان متعلق به خودشان است و مثلا روزانه شانزده ساعت استراحت می کنند.