روانشناسی

تصویر سازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخودآگاه

/amoozeshfa-com-psychology-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

انسان ها لحظه به لحضه و دم به دم مشغول تصویر سازی ذهنی هستند، تصویر سازی ها در مواقع و موارد مشخص با هم تفاوت دارند، در کل تصویر سازی ذهنی مثبت، یا تصویر سازی ذهنی منفی، تصویر سازی ذهنی هدفمند، تصویر سازی ذهنی همراه با احساسات، همه ی اینها اجزایی از تصویر سازی ذهنی می باشند.


منطقه امن ذهنی چیست؟

/amoozeshfa-com-psychology-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

منطقه امن ذهنی قسمتی از هارد ذهن انسان است که بوسیله خود انسان ایجاد شده و تقریبا حاضر نیست که از این منطقه بیرون بیاد. بدلیل اینکه انسان در این حالت، آسایش و آرامش دارد و احساس امنیت می کند، حاضر به ترک این منطقه نیست. در سخنان بسیاری از بزرگان می بینیم که توصیه کرده اند"اگرمی خواهید طعم موفقیت را بچشید باید منطقه امن خود را ترک کنید"