ریسک

منطقه امن ذهنی چیست؟

/amoozeshfa-com-psychology-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

منطقه امن ذهنی قسمتی از هارد ذهن انسان است که بوسیله خود انسان ایجاد شده و تقریبا حاضر نیست که از این منطقه بیرون بیاد. بدلیل اینکه انسان در این حالت، آسایش و آرامش دارد و احساس امنیت می کند، حاضر به ترک این منطقه نیست. در سخنان بسیاری از بزرگان می بینیم که توصیه کرده اند"اگرمی خواهید طعم موفقیت را بچشید باید منطقه امن خود را ترک کنید"