شکستن عادات بد

کتاب عادت های اتمی؛ ایجاد عادتهای خوب و تغییر عادتهای بد

/post-47

کتاب عادت های اتمی، یک راهنمای عملی و جامع برای برای ایجاد عادت های خوب و همچنین شکستن عادتهای بد است. راهنمایی برای اینکه هر روز یک درصد بهتر شویم. ما معتقدیم که در حوزه عادتها و توسعه فردی، کتابی کاربردی تر از این منتشر نشده است.اگر در تغییر عادتهای تان مشکل دارید، در واقع مشکل شما نیستید، بلکه سیستمی است که بر پایه آن رفتار می کنید.