ضمیر خودآگاه

در مورد تجسم خلاق چه می دانید؟

/post-4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

تجسم خلاق یا تجسم موفقیت، فقط یک شگرد آموختنی، و پوچ و بیهوده نیست. قطعا ما با افکار خوب و مثبت یک زندگی خوب را تجربه می کنیم و با تجسم افکار بد یک زندگی بد و منفی را پشت سر خواهیم گذاشت.