طرز فکر فروشندگان

طرز فکر فروشندگان چه تاثیراتی بر درآمد شرکت ها دارد؟ فروشنده موفق کدامست؟

/01-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA

اگر فروشنده درک ناخوشایندی نسبت به فروش داشته باشد موجب می شود برداشت های منفی در تیم فروشندگان بوجود آید و در نتیجه فروششان به حداقل رسیده یا با شکست روبرو می شوند. و این مصیبتی عظیم برای شرکت بشمار می رود.