قدرت

سوالات چه تاثیراتی بر باورهای انسان می گذارند؟

/post-64

نیروی پیش انگاری      سؤالات بر روی باورها و در نتیجه اموری که ممکن یا غیر ممکن می دانیم، تأثیر می گذارند. طرح سؤالات حساب شده پایه های مرجع باورها تضعیف کننده مان را سست می کنند و یاری مان می دهند آن ها را بی اثر کنیم و باورهای نیروبخشی را جایگزین نماییم. اما آیا متوجه شده اید واژه های خاصی که انتخاب می کنیم و ترتیبی که آن ها را کنار هم قرار می دهیم تا سؤالی طرح کنیم موجب می شوند برخی نکات را در نظر بگیریم و برخی دیگر را فراموش کنیم؟ این همان نیروی پیش انگاری است که باید حتماً از آن مطلع باشید.


آیا رویاهای کودکی را با حقیقت پیوند داده اید؟

/post-42

شما از چنان قدرتی برخوردارید که می توانید رویاهایتان را به حقیقت بپیوندید و به زندگی ای که می خواهید دست پیدا کنید. یکی از مهم ترین منابعی که در اختیار دارید، رسیدن به این آگاهیست که اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، باید موفقیت را در درون خود خلق کنید. هر موفقیتی برای آنکه نمود خارجی پیدا کند ابتدا باید در درون شما ایجاد شود. قبل از اینکه پنداره ای برای خود در نظر بگیرید، قبل از اینکه موفق شوید و به خیالات خود صورت حقیقت بدهید، باید قدرت شخصی خود را بپذیرید.