قدرت عظیم تخیل

معجزه ذهن قدرتمند و پروگرام کردن ضمیرناخودآگاه

/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87

تغییرات اساسی ایجاد کنید راه رسیدن به موفقیت در ذهن شما است.شما به چه چیزی و چه رویدادی معجزه می‌گویید؟ ید بیضا یا تبدیل شدن عصای موسی به اژدها؟ البته که اینها معجزات خداوند هستند. اما فقط به  این دسته اتفاقات معجزه نمی‌گویند. معجزه‌ای که هرکس قادر است آن را انجام دهد درون فکر او است.