چقدر تا نابودی کرونا فاصله داریم

چقدر تا نابودی کرونا فاصله داریم؟

/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

ویروس کرونا؛ چقدر تا ختم غائله و بازگشت زندگی عادی فاصله داریم؟