کسب معنویات

آیا استفاده از ضمیر ناخودآگاه فقط برای کسب مادیات است یا کسب معنویات هم با آن میسر است

/ar5jhg-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آیا استفاده از ضمیر ناخودآگاه فقط برای کسب مادیات است یا کسب معنویات هم با آن میسر است. تا به حال نشنیده ام کسی در وبلاگش نوشته باشد من قصد دارم کینه و حسد و آشغال های ذهنی را از وجودم پاکسازی کنم و به جای آن معنویات کسب کنم و به روح و روانم جلایی ببخشم. همانگونه که پروگرام کردن ضمیر ناخودآگاه برای کسب پول و شغل و ثروت قابل استفاده است برای مسائل روحی روانی و تزکیه نفس نیز کار برد دارد.