کشتی

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم(کلیک کنید)

/post-31-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

ما وارث خوبی ها و شادی های زندگی هستیم، ولی میلیون ها انسان از درک این نکته ساده عاجز می مانند و سعی نمی کنند تا بفهمند که قدرت شگرف خداوند در وجودشان حضور دارد و این بر عهده خود آنهاست که چگونه ازآن بهره بگیرند.