کلمات

به کار گیری فرهنگ لغات دگرگون کننده

/transforming-words

هنگامی که از قدرت کلام مطلع شدید، نه تنها نسبت به واژه هایی که خود بکار می برید، بلکه نسبت به واژه هایی که دیگران نیز بکار می برند، دقیق می شوید. پس از آشنایی با فرهنگ لغات دگرگون کننده، مشغول کمک به دیگران شدم. نخستین باری را که آگاهانه دست به این کار زدم فراموش نمی کنم. در آن هنگام به یکی از دوستانم به نام جیم که بازرگانی موفق بود و اوقات سختی را می گذراند، کمک می کردم. هیچ گاه به یاد نداشتم به چنین وضعیتی دچار شده باشد.