7 نوع هیپنوتیزم داریم

آیا هیپنوتیزم یک شاخه ی علمی است یا نوعی جادوگری، توسط شیادان است؟

/post-25-plgr-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هیپنوتیزم شاخه‌ای از علم روانشناسی است.به فرد هیپنوتیزم کننده، هیپنوتیزورمی گویند. اوایل می گفتند هیپنوز کار شیادان و جادو گران است. و فکر می کردند که دزدان و بدکاران بوسیله هیپنوز از فرد سوء استفاده می کنند. اکنون هم بسیاری از افراد نادان، همینگونه فکر می کنند. در صورتی که خود ما بصورت ناخودآگاه، روزانه بارها هیپنوتیزم می شویم، البته این خودمان هستیم که فاعل این کار هستیم، که به آن خود هیپنوتیزم می گویند.